nostalgia castleton mall, statsmodels ols regularization